Nautilus node

From Xenharmonic Wiki
Jump to: navigation, search

[|1 -5 3 0>, [-4 -1 0 2>]

<<6 10 3 8 2 -12 -8 -21 -16 12|| nautilus 55/54: |-1 -3 1 0 1> 26.02331