Radon16

From Xenharmonic Wiki
Jump to: navigation, search

! radon16.scl

!

Radon[16] 2.3.7.11 subgroup scale in 128edo

16

!

28.12500

56.25000

234.37500

262.50000

290.62500

468.75000

496.87500

525.00000

553.12500

731.25000

759.37500

787.50000

965.62500

993.75000

1021.87500

2/1