Radon11

From Xenharmonic Wiki
Jump to: navigation, search

! radon11.scl

!

Radon[11] 2.3.7.11 subgroup scale in 128edo

11

!

206.25000

234.37500

440.62500

468.75000

496.87500

703.12500

731.25000

937.50000

965.62500

1171.87500

2/1