Eikohole2

From Xenharmonic Wiki
Jump to: navigation, search

! eikohole2.scl

!

Second eikohole ball

18

!

56/55

21/20

12/11

63/55

6/5

14/11

4/3

7/5

16/11

3/2

84/55

8/5

18/11

56/33

9/5

28/15

21/11

2/1